Nanosoft Apartment.NET ( โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ , โปรแกรมห้องเช่า , โปรแกรมหอพัก )


คุณสมบัติของ โปรแกรมห้องเช่า หรือ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์

โปรแกรม Nanosoft Apartment.NET เป็น โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ หรือ โปรแกรมห้องเช่า ซึ่งใช้ในการ บริหารงานห้องเช่า, หอพัก, อพาร์ทเม้นท์ ทั้ง แบบ รายวัน, รายเดือน และ รายปี อีกทั้ง สามารถ นำไปใช้กับ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ รายวัน ( Service Apartment ) และ การเก็บค่าส่วนกลาง ของ คอนโดมิเนียม และ หมู่บ้านจัดสรร ได้อีกด้วย โดย คุณสมบัติของระบบ รายเดือน จะประกอบไปด้วย การบันทึกการ์ดผู้เช่า ,การพิมพ์สัญญาเช่า การป้อนข้อมูลค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำ,ค่าโทรศัพท์ และ ค่าเช่าอื่นๆ หรือ การรับเงินจอง,เงินประกันห้องพักและ รับเงินค่าเช่าล่วงหน้า ซึ่ง ตัวโปรแกรมออกแบบให้ใช้งาน ได้ง่ายงานได้ทั้ง แบบ Stand alone และ Network รองรับการวิเคราะห์ข้อมูล รายรับ และ รายจ่าย ในรูปแบบของกราฟ และ รองรับการวิเคราะห์ข้อมูล ยอดค้างชำระค่าเช่า นอกจากนี้ยัง มีการบันทึก รายการสิ่งของในห้องพัก,มิเตอร์น้ำ,มิเตอร์ไฟฟ้า และสามารถออกใบเสร็จรับเงิน และ ใบแจ้งหนี้ อีกทั้งรองรับการขายสินค้าและ นำค่าใช้จ่ายไปรวมกับค่าเช่า และ สามารถป้อนข้อมูลการบำรุงรักษาห้องพัก หรือ การรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น และ สำหรับคุณสมบัติของระบบ รายวัน จะประกอบไปด้วย การจองห้องพักรายวัน , การเช็คอิน , การเช็คเอาท์ , ตารางห้องพัก ( Room Planning ) , การออกเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี พร้อมทั้ง รายงานข้อมูล และ รายงานเชิงวิเคราะห์ สำหรับรายละเอียดของ โปรแกรมหอพัก สามารถแบ่งได้ดังนี้

ระบบ การตั้งรหัสพื้นฐาน

ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ หรือ โปรแกรมห้องเช่า โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้

รหัสพื้นฐานห้องพัก
 • บันทึกรหัสประเภทห้องพัก
 • บันทึกรหัสชั้นห้องพัก
 • บันทึกรหัสอาคารห้องพัก
 • บันทึกรหัสห้องพัก
 • บันทึกรหัสพนักงาน
 • บันทึกรหัสเงื่อนไขการคิด มิเตอร์น้ำ และ มิเตอร์ไฟ
 • บันทึกรหัสการคิดค่าปรับ
รหัสพื้นฐานลูกค้า
 • บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
 • บันทึกรหัสสัญชาติ
 • บันทึกรหัสอาชีพ
รหัสพื้นฐานสินค้า
 • บันทึกรหัสสีสินค้า
 • บันทึกรหัสรุ่นสินค้า
 • บันทึกรหัสสีสินค้า
 • บันทึกรหัสกลุ่มสินค้า
 • บันทึกรหัสยี่ห้อสินค้า
 • บันทึกรหัสสินค้า
รหัสพื้นฐานการทำงาน
 • บันทึกรหัสรายได้
 • บันทึกรหัสค่าใช้จ่าย
 • บันทึกรหัสรอบการทำงาน

ระบบ การเช่าห้องพักรายเดือน

เป็นระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆของ โปรแกรมห้องเช่า หรือ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ อาทิเช่น การตั้งการ์ดสัญญาเช่า , บันทึกการจองห้องพัก , การบันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก , การพิมพ์สัญญาเช่า , บันทึกรายจ่ายในการประกอบการเพื่อนำไปหากำไรขาดทุน เบื้องต้น , การบันทึกค่าเช่าล่วงหน้า , บันทึกการแยกห้องพัก , ย้ายห้องพัก เป็นการบันทึกข้อมูลเริ่มต้น เพื่อจะนำไปประมวลผล และ ออกใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกเก็บเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้

 • บันทึกการจองห้องพักรายเดือน
 • บันทึกการ์ดสัญญาเช่า
 • บันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก
 • บันทึกค่าเช่าล่วงหน้า
 • การ์ดค่าเช่าล่วงหน้า
 • บันทึกการแยกห้องพัก
 • บันทึกการย้ายห้องพัก
 • บันทึกรายจ่าย

ระบบ การเช่าห้องพักรายวัน

เป็นระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น บันทึกการจองห้องพัก , บันทึกการเช็คอิน / เช็คเอาท์ , การบันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก , สถานะห้องพักรายวัน , ตารางห้องพัก (Room planning) , การพิมพ์เอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้

 • บันทึกการจองห้องพักรายวัน
 • บันทึกการเช็คอิน
 • บันทึกการเช็คเอาท์
 • บันทึกการปรับปรุงข้อมูลการเข้าพัก
 • พิมพ์เอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน , Folio
 • ตารางห้องพัก (Room planning)
 • บันทึกยกเลิกการเข้าพัก

ระบบ ประมวลผลรายเดือน

เป็นระบบการประมวลผล ข้อมูล เพื่อออกใบแจ้งหนี้ และ เรียกเก็บเงิน ของโปรแกรมอพาร์ทเมนท์ อาทิเช่น มิเตอร์น้ำ ,มิเตอร์ไฟฟ้า ,ค่าโทรศัพท์ ,การขายสินค้า , ประมวลผลค่าเช่าห้องพัก เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้

 • บันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า
 • บันทึกมิเตอร์น้ำ
 • บันทึกค่าโทรศัพท์
 • บันทึกการขายสินค้า
 • ประมวลผลค่าเช่าห้องพัก และ ออกใบแจ้งหนี้
 • บันทึกการรับชำระค่าเช่า

ระบบ การรายงาน

เป็นระบบการรายงานต่างๆ อาทิเช่น รายงานการจองห้องพัก , รายงานการรับชำระค่าเช่า , รายงานการค้างชำระ , รายงานการขายสินค้า , รายงานการเงิน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการรายงานดังต่อไปนี้

 • รายงานการจองห้องพัก
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การจองห้องพัก
 • รายงานสรุปการรับชำระเงินค่าเช่าห้องพัก
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระเงินค่าเช่าห้องพัก
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การรับชำระเงินค่าเช่าห้องพัก
 • รายงานการค้างชำระค่าเช่า
 • รายงานการขายสินค้า
 • รายงานสรุปการรับเงิน
 • รายงานสรุปการจ่ายเงิน
 • รายงานสรุปการรับ และ จ่ายเงินประกันห้องพัก
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การเงิน

รายงานการจองห้องพัก

 • รายงานสรุปการจองห้องพักตามวันที่จอง
 • รายงานสรุปการจองห้องพักตามวันที่เข้าพัก
 • รายงานสรุปการจองห้องพักตามรหัสพนักงาน
 • รายงานรายละเอียดการจองห้องพักตามวันที่จอง
 • รายงานรายละเอียดการจองห้องพักตามวันที่เข้าพัก
 • รายงานรายละเอียดการจองห้องพักตามรหัสพนักงาน
 • รายงานรายละเอียดการจองห้องพักตามรหัสห้องพัก

รายงานเชิงวิเคราะห์การจองห้องพัก

 • รายงานเชิงวิเคราะห์การจองห้องพักประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การจองห้องพักประจำปีตามสถานะ
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การจองห้องพักประจำเดือน
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การจองห้องพักตามผู้รับจอง
 • รายงานอันดับห้องพักที่มีการจองสูงสุดประจำปี

รายงานสรุปการรับชำระเงินค่าเช่าห้องพัก

 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักประจำวัน
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสห้องพัก
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามเลขที่สัญญา
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามชนิดภาษี
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามชนิดการชำระ
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสพนักงาน
 • รายงานสรุปยกเลิกการรับชำระค่าเช่าห้องพัก
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสรายได้หลัก
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสรายได้และรหัสพนักงาน
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสสินค้า
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสสินค้าและรหัสพนักงาน
 • รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสกลุ่มสินค้า

รายงานรายละเอียดการรับชำระเงินค่าเช่าห้องพัก

 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสห้องพัก
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามเลขที่สัญญา
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามชนิดภาษี
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามชนิดการชำระ
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสพนักงาน
 • รายงานรายละเอียดยกเลิกการรับชำระค่าเช่าห้องพัก
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสรายได้หลัก
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสรายได้และรหัสพนักงาน
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสสินค้า
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสสินค้าและพนักงาน
 • รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสกลุ่มสินค้า

รายงานเชิงวิเคราะห์การรับชำระเงินค่าเช่าห้องพัก

 • รายงานวิเคราะห์การรับชำระเงินประจำปี
 • รายงานวิเคราะห์การรับชำระเงินค่าน้ำประจำปี
 • รายงานวิเคราะห์การรับชำระเงินค่าไฟฟ้าประจำปี
 • รายงานวิเคราะห์การรับชำระเงินประจำปีตามรหัสรายได้หลัก
 • รายงานวิเคราะห์อันดับสินค้าขายดี
 • รายงานวิเคราะห์การรับชำระเงินตามรหัสห้องพัก
 • รายงานวิเคราะห์การผิดนัดชำระเงิน
 • รายงานวิเคราะห์การเข้าพักประจำปี
 • รายงานวิเคราะห์การเข้าพักประจำเดือน

รายงานการค้างชำระค่าเช่า

 • รายงานค้างชำระค่าเช่าห้องพักตามงวดการชำระ
 • รายงานค้างชำระค่าเช่าห้องพักตามเลขที่สัญญา
 • รายงานค้างชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสห้องพัก
 • รายงานค้างชำระค่าเช่าห้องพักตามจำนวนงวด
 • รายงานสรุปการค้างชำระค่าเช่าห้องพัก
 • รายงานใบแจ้งหนี้

รายงานการขายสินค้า

 • รายงานสรุปการขายสินค้าประจำวัน
 • รายงานสรุปการขายสินค้าตามรหัสห้องพัก
 • รายงานสรุปการขายสินค้าตามเลขที่สัญญา
 • รายงานสรุปการขายสินค้าตามชนิดการชำระ
 • รายงานสรุปการขายสินค้าตามชนิดภาษี
 • รายงานสรุปการขายสินค้าตามรหัสสินค้า
 • รายงานสรุปการขายสินค้าตามรหัสกลุ่มสินค้า
 • รายงานสรุปการขายสินค้าตามรหัสรายได้
 • รายงานสรุปยกเลิกการขายสินค้าประจำวัน
 • รายงานภาษีขาย

รายงานสรุปการรับเงิน

 • รายงานสรุปการรับเงินประจำวัน
 • รายงานสรุปการรับเงินตามรหัสพนักงาน
 • รายงานสรุปการรับเงินตามรหัสรอบการทำงาน
 • รายงานรายละเอียดการรับเงินประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดการรับเงินตามรหัสพนักงาน
 • รายงานรายละเอียดการรับเงินตามรหัสรอบการทำงาน
 • รายงานรายละเอียดการรับเงินตามชนิดการชำระ
 • รายงานรายละเอียดการรับเงินตามรหัสห้องพัก
 • รายงานเช็คครบกำหนดประจำวัน

รายงานสรุปการจ่ายเงิน

 • รายงานสรุปการจ่ายเงินประจำวัน
 • รายงานสรุปการจ่ายเงินตามรหัสพนักงาน
 • รายงานสรุปการจ่ายเงินตามรหัสรอบการทำงาน
 • รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินประจำวัน
 • รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินตามรหัสพนักงาน
 • รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินตามรหัสรอบ
 • รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินตามชนิดการชำระ
 • รายงานจ่ายเช็คครบกำหนด

รายงานเชิงวิเคราะห์การเงิน

 • รายงานวิเคราะห์กำไรขาดทุนประจำปี
 • รายงานวิเคราะห์การรับ/จ่ายเงินประจำปีตามชนิดการชำระ
 • รายงานวิเคราะห์การรับ/จ่ายเงินประจำปีตามประเภทการชำระ
 • รายงานวิเคราะห์การรับ/จ่ายเงินประจำปีตามรหัสพนักงาน
 • รายงานการรับเงินค่าห้องพักประจำปี

ระบบ บำรุงรักษาห้องพัก

เป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา ดูแลห้องพัก เช่น บันทึกการซ่อมบำรุง , บันทึกเรื่องร้องเรียน และ รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของระบบการบันทึก และ รายงาน ดังต่อไปนี้

 • บันทึกการซ่อมบำรุงห้องพัก
 • บันทึกเรื่องร้องเรียน
 • รายงานการซ่อมบำรุงห้องพัก
 • รายงานเรื่องร้องเรียน

ระบบอรรถประโยชน์

 • Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
 • User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
 • การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 • Progarm Transaction Log เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการ บันทึกข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , พิมพ์ข้อมูล หรือ ลบข้อมูล ไปเมื่อใด เวลาใด เป็นต้น
 • การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการ ใช้งานโปรแกรม
 • ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์

 • ตั้งรหัสต่างๆในโปรแกรม ได้ 30 ตัวอักษร
 • รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
 • รองรับการ เช่า ห้องพักได้ทั้งแบบ รายเดือน และ รายปี
 • รองรับการเก็บเงินค่าเช่า ในรูปแบบของ ค่าส่วนกลาง ในธุรกิจ หมู่บ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนี่ยม
 • รองรับการตั้งการ์ดผู้ เช่า โดย สามารถ แยกผู้ทำสัญญา กับ ผู้เข้าพัก และ เก็บประวัติได้
 • รองรับการเก็บรูปภาพผู้เข้าพัก
 • รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ รวมใน , แยกนอก และ ไม่คิดภาษี
 • รองรับระบบการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะสินค้า และ บริการ โดยไม่รวมค่าเช่าห้องพัก
 • รองรับการเก็บเงินจอง , เงินประกัน , ค่าเช่าห้องพัก และ รับชำระค่าเช่าล่วงหน้า
 • รองรับสถานะการรับเงิน แบบ เงินสด , เงินโอน , เช็ค , บัตรเครดิต และ แบ่งประเภทการชำระได้
 • รองรับการคิดค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำ แบบ ตามมิเตอร์ หรือ เหมาจ่าย และ กำหนดเงื่อนไขเองได้
 • รองรับระบบการหมุนกลับของมิเตอร์ไฟฟ้า และ มิเตอร์น้ำ
 • รองรับการคิดค่าเช่าอื่นๆ เพิ่มเติมจากค่าเช่าห้อง เช่น ค่าเช่าเคเบิ้ลทีวี , ค่าเช่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม เป็นต้น
 • รองรับการคิดค่าสินค้า และ บริการอื่นๆเพิ่มเติมเช่น ค่าอาหาร , เครื่องดื่ม , ค่าบริการซักอบรีด เป็นต้น
 • รองรับรายงานเชิงวิเคระห์ในรูปแบบของกราฟ
 • สามารถตรวจสอบสถานะของห้องพักแบบต่างๆคือ ห้องพักว่าง , ห้องพักมีแขกพักอยู่ และ ห้องพักงดใช้งาน
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพักได้
 • สามารถพิมพ์สัญญาเช่าได้
 • สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆอาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และ ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
 • รองเอกสารที่พิมพ์ทั้งขนาด A4 และ A5 ( 1/2 A4)
 • ทุกรายงานใน โปรแกรมห้องเช่า ผู้ใช้ สามารถปรับปรุงรูปแบบการรายงานได้
 • ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล ( Database connection ) และ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
 • สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
 • รองรับการทำงานร่วมกับฐานข้อมูล Access , SQL Server และ mySQL
 • รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
 • ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 • สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
 • รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
 • สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *
* Nanosoft Apartment.NET Network Version

โครงสร้างของ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์

1. ระบบการ์ดสัญญาเช่า ( Guest History and Contract system ) ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่ตั้งการ์ดสัญญาเช่า ของ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ หรือ โปรแกรมหอพัก ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นกระบวณการทำงานของโปรแกรม Nanosoft Apartment.NET โดยระบบจะสามารถ แยกข้อมูลกันระหว่างผู้เข้าพัก และ ผู้ทำสัญญา พร้อมทั้งการกำหนดเงื่อนไขการเช่าต่างๆ อาทิเช่น การชำระค่าเช่ารายเดือน หรือ รายปี , การคิดมิเตอร์น้ำ และ ไฟฟ้า แบบคิดตามมิเตอร์ หรือ เหมาจ่าย และ สามารถกำหนดเงื่อนไขเองได้ อีกทั้งสามารถ กำหนดผู้ทำสัญญาสามารถทำสัญญาเช่าห้องพักได้หลายๆห้อง เช่น กรณี องค์กร เป็นผู้ทำสัญญาเช่า เพื่อให้พนักงาน หรือ ผู้บริหารเข้าพักเป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถคิดค่าเช่าอื่นๆ เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม , ค่าอินเตอร์เนท หรือ เคเบิ้ลทีวี และ ในระบบนี้ยังจะประกอบไปด้วย การพิมพ์สัญญาเช่า เป็นต้น

2. ระบบการประมวลผลค่าเช่า ( Payment process system ) ในระบบนี้จะทำหน้าที่ในการประมวลผลตามงวดการชำระในแต่ละ การ์ดสัญญาเช่า ของ โปรแกรมหอพัก หรือ โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ กล่าวคือ เมื่อมีการป้อนข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามงวดการชำระ เช่น การคิดค่าไฟฟ้า , ค่าน้ำ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าสินค้า/บริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว เมื่อทำการประมวลผล โปรแกรมจะนำไปคิดรวมกับค่าเช่ารายเดือน และ ค่าเช่าอื่นๆ แล้ว หักด้วยการรับชำระค่าเช่าล่วงหน้า จากนั้นสามารถที่จะออกใบเรียกเก็บเงิน หรือ ใบแจ้งหนี้ เพื่อนำไปให้แก่ผู้เช่า เมื่อมีการรับชำระค่าเช่า จะนำไปบันทึกเพื่อตัดยอดใน การ์ดสัญญาเช่า โดย ระบบนี้จะสามารถออกรายงาน อาทิเช่น รายงานการค้างชำระ เป็นต้น

3. ระบบการชำระค่าเช่า ( Payment system ) ในระบบนี้จะทำหน้าที่ในการรับชำระเงินค่าเช่า หลังจากการประมวลผลค่าเช่า ในแต่ละ การ์ดสัญญาเช่า ของ โปรแกรมหอพัก หรือ โปรแกรมห้องเช่า กล่าวคือ เมื่อมีการป้อนข้อมูลการรับชำระค่าเช่า โปรแกรมจะนำไปตัดยอดหนี้ จากการ์ดสัญญาเช่า โดย ระบบนี้จะสามารถออกรายงานการรับชำระค่าเช่า , รายงานการรับเงิน , ใบเสร็จรับเงิน และ ใบกำกับภาษี เป็นต้น

4. ระบบบัญชีรับจ่าย ( Small Account system ) การทำงานของระบบนี้ ใน โปรแกรมหอพัก เป็นการนำข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านรายรับ และ รายจ่าย มาประมวลผล ในการวิเคราะห์ รายรับในแต่ละประเภท , รายจ่ายในแต่ละประเภทหรือ หายอดกำไร/ขาดทุน เบื้องต้น

5. ระบบการจัดการห้องพัก ( Room management system ) ระบบนี้จะทำหน้าที่ในการจัดการห้องพัก ต่างๆ เช่น การเพิ่มเติม,แก้ไข รหัสห้องพัก การแยก ประเภทห้องพัก หรือ การแยกชั้น , แยกตึก ของห้องพัก รวมไปถึงการซ่อมบำรุงห้องพัก และ การตรวจสอบสิ่งของอาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ เฟอร์นิเจอร์ ในห้องพักเป็นต้น

ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ

 • ระบบปฏิบัติการ Windows XP , Vista , Windows 7 และ Windows 8 สำหรับเครื่องลูก (Client) และ Stand alone version
 • ระบบปฏิบัติการ Win2003 Server , Win2008 Server หรือ Win2012 Server สำหรับ เครื่องแม่ข่าย (Server) *
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) MS Access
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) MS SQL Server 2000 , 2005 , 2008 , 2012 *
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) mySQL 5.0 , 5.5 , 5.6 *
 • CPU Intel Core i3 หรือสูงกว่า
 • Memory 2 GB หรือสูงกว่า
 • Monitor SVGA ความละเอียด 1024x768 ขึ้นไป
 • พื้นที่ว่างสำหรับเก็บโปรแกรมใน Hard disk 50 MB
 • .Net Frame work 4.0
 • ระบบ Network ( Lan : local area network ) *
 • ระบบ Internet *

 • * Nanosoft Apartment.NET Network Version

รุ่นของ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์

คุณสมบัติโปรแกรม
VERSION
STANDARD
RECOMMENDED
VERSION
NETWORK
บันทึกการตั้งการ์ดสัญญาเช่า ของ โปรแกรม Apartment:
การพิมพ์สัญญาเช่า:
ระบบการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าสินค้า และ บริการ ไม่รวมค่าเช่า:
บันทึกการรับ และ คืน เงินประกันห้องพัก:
บันทึกการจดมิเตอร์ไฟฟ้า:
บันทึกการจดมิเตอร์น้ำ:
บันทึกค่าโทรศัพท์:
บันทึกค่าเช่าอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:
ประมวลผลประจำงวด และ ออกใบแจ้งหนี้:
บันทึกการรับชำระเงินค่าเช่าห้องพัก:
บันทึกการจองห้องพัก:
บันทึกการขายสินค้า และ นำมาคิดรวมกับค่าเช่าห้องพัก:
บันทึกการรับชำระเงินค่าเช่าห้องพักล่วงหน้า:
รายงานการรับเงิน , รายงานการชำระค่าเช่า , รายงานการค้างชำระค่าเช่า:
บันทึกรายรับ / รายจ่าย:
ระบบการรายงานทางการเงิน:
รองรับการคำนวณค่าปรับในการชำระล่าช้า และ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงห้องพัก:
รายงานเชิงวิเคราะห์ ในรูปแบบของกราฟ:
รองรับการทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล:
ผู้ใช้สามารถออกแบบรายงาน และ เอกสารได้เอง เช่น ใบแจ้งหนี้,สัญญาเช่า,ใบเสร็จรับ และ รูปแบบของการรายงาน:
สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบของ PDF , Excel , Word และ Text Files:
สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานโปรแกรม ได้:
รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม Apartment:
ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลได้เอง:
รองรับการทำงานกับ MS Access Database:
รองรับการทำงานกับ mySQL 5.0 , 5.5 , 5.6 Database:
รองรับการทำงานกับ MS SQL Server 2000 , 20005 , 2008 , 2012 Database:
รองรับการทำงานได้ 95 ภาษา ทั้ง ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ:
รองรับการทำงานบนระบบ Network ( Multi user ):
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกันทาง Internet:

Screen Short

VDO สาธิตการใช้งาน โปรแกรมหอพัก

โปรแกรมหอพัก มี Video สาธิตการใช้งานพร้อมทั้ง Help ของโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้โปรแกรมได้ง่ายขึ้น ซึ่งขนาดของ Video File มีขนาดใหญ่มากประมาณ 450 MB จึงไม่สามารถนำมาให้ Download ได้ หากสนใจสามารถติดต่อขอรับแผ่น CD ได้ที่

 • Nanosoft & Solution Ltd.
 • 175/5 ม.7 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
 • Tel / Fax : 053-444111 , 053-444115
 • E-Mail : info@nanosoft.co.th
ตัวอย่าง VDO สาธิตการใช้งานโปรแกรม